Polityka prywatności

BIAŁOGARDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

KLAUZULA BTK i INTERNET

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L 119, s. 1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 78-200 Białogard, ul. Kochanowskiego 26, e-mail: sekretariatbsm@btk.net.pl, tel. +48 94 3122965, fax +48 94 3110173, w imieniu której działa Prezes Zarządu BSM, zwana dalej „BSM” lub „Administrator”;

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Florek, adres e-mail: iod@ordonotitia.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na BSM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dostarczaniem usług medialnych, co wynika z ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w związku z realizacją zadań Statutowych BSM, ustawy z 16.9.1982 r. Prawo spółdzielcze i ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 2. realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także obsługi przez Administratora klientów, kontrahentów i współpracowników w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z zawartych umów (np. umów zapewnienia dostępu do Internetu, sygnału telewizji kablowej itp.) na podstawie przepisów prawa;
 3. wykonywania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie emitowania programów informacyjnych w ramach BTK,;
 4. niezbędnym o celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w zakresie realizacji działań promocyjnych i reklamowych;
 5. przetwarzania niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f);
 6. w pozostałym zakresie na podstawie odrębnej, dobrowolnej i opcjonalnej zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - do momentu cofnięcia wyrażonej odrębnie i dobrowolnie zgody, przy czym pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem, w zakresie udostępniania informacji o osobie, której dane dotyczą w programach Białogardzkiej Telewizji Kablowej, na profilu społecznościowym BSM;
 7. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 1. dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę teleinformatyczną, administracyjną, techniczną i informatyczną Administratora, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, kadrowo-placowe, usług drukarskich oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną i doradczą. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Administratora, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Administratora z usług profilu serwisu Facebook na podstawie: na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu „Facebook BSM”, w celach promujących wydarzenia Administratora i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, w tym dzieci;

Może Pan / Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook BSM przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook BSM.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami Administratora, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym do czasu wygaśnięcia roszczeń cywilnoprawnych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

 • Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • Telefonicznie: (22) 5310300;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

 1. wymogiem dobrowolnym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zgoda, pozyskanej od osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażona w sposób wyraźny, dobrowolny i zapewniający w każdej chwili możliwość jej odwołania;
 1. wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia działań w związku z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 2.  wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. j).

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa lub odmowa ze strony BSM zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W tym dziale:

W tym dziale: